Privacy verklaring

Bloemenbezorgenhaarlem.nl, gevestigd aan Gedempte Oude Gracht 44, 2011 GS
Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
Bloemenbezorgenhaarlem.nl
Gedempte Oude Gracht 44
2011 GS Haarlem
BTW nummer: NL002126829B10
Website: ​https://bloemenbezorgenhaarlem.nl/ 
Telefoon: 023-5313106


Dennis Spanjaardt is de Functionaris Gegevensbescherming van
Bloemenbezorgenhaarlem.nl Hij is te bereiken via dennisspanjaardt@gmail.com


Persoonsgegevens die wij verwerken
Bloemenbezorgenhaarlem.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik
maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt
u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Internetbrowser en apparaat type
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij
verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16
is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden
zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die

toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem
dan contact met ons op via dennisspanjaardt@gmail.com, dan verwijderen wij deze
informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken
Bloemenbezorgenhaarlem.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende
doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Bloemenbezorgenhaarlem.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk
toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Bloemenbezorgenhaarlem.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde
verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Bloemenbezorgenhaarlem.nl) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bloemenbezorgenhaarlem.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij
hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van
persoonsgegevens: 
 
Persoonsgegevens > min. 7 jaar > Belastingtechnisch
Personalia > min. 7 jaar > Belastingtechnisch
Adres > min. 7 jaar > Belastingtechnisch
Enzovoort > min. 7 jaar > Belastingtechnisch

Delen van persoonsgegevens met derden
Bloemenbezorgenhaarlem.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig
is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bloemenbezorgenhaarlem.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor
de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat
de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor
cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door Bloemenbezorgenhaarlem.nl en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen
om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u
of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot
inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar dennisspanjaardt@gmail.com. Om er zeker van te
zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Bloemenbezorgenhaarlem.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft
om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/
tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bloemenbezorgenhaarlem.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de
indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
dennisspanjaardt@gmail.com.